Home » แม่ม่ายบุษบง by รงค์ วงษ์สวรรค์
แม่ม่ายบุษบง รงค์ วงษ์สวรรค์

แม่ม่ายบุษบง

รงค์ วงษ์สวรรค์

Published January 2011
ISBN :
Paperback
112 pages
Enter the sum

 About the Book 

นวนิยายกะเทาะเปลือกกิเลสจนถึงเนือในแหงตัณหานอกจากการขึนตนเรืองแบบเบืองหลังขาวแลว วิธีการชำแหละเรืองจนผูอานสามารถเขาไปถึงความรูสึกนึกคิดและอารมณวิปริตของบุษบงผูหมันรักหมันสงสารตัวเองเหลือจะเปรียบ, รินรำไพผูวาเหวและมีปมดอย ผูถูกขโมยความสุขดวยนMoreนวนิยายกะเทาะเปลือกกิเลสจนถึงเนื้อในแห่งตัณหานอกจากการขึ้นต้นเรื่องแบบเบื้องหลังข่าวแล้ว วิธีการชำแหละเรื่องจนผู้อ่านสามารถเข้าไปถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์วิปริตของบุษบงผู้หมั่นรักหมั่นสงสารตัวเองเหลือจะเปรียบ, รินรำไพผู้ว้าเหว่และมีปมด้อย ผู้ถูกขโมยความสุขด้วยน้ำใจริษยาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่บังเกิดเกล้า, เริงเริด มาไลกุล ดูจะเป็นคนธรรมดา แม้ว่า การทำงาน ของเขาค่อนข้างผิดแผกไปจากผู้ชายทั้งหลาย แต่ก็เป็นงานสุจริตที่มิได้คดโกงใคร เพียงแต่ถอดเกียรติยศของลูกผู้ชายทิ้งไปเสียเท่านั้น รงค์ วงษ์สวรรค์แนะนำบุคคลทั้งสามให้ผู้อ่านรู้จักด้วยวาจาของผู้อื่นที่เผอิญชีวิตได้มาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ จึงกล่าวได้ว่า ด้วยศิลปะการเขียนที่ไม่เหมือนใครของเขาได้ทำให้เรื่องธรรมดาๆ ของผู้ชายถูกแทงตายด้วยเหตุความหึงหวงของผู้หญิงเป็นเรื่องที่น่าอ่านที่มา: https://bookmoby.com/shop/--10334